Povratak na naslovnicu bloga
 

 

 

 


TRGOVINA NA VELIKO I MALO - DEFINICIJE I RAZLIKE
(18.4.2013)

Trgovinu uređuje Zakon o trgovini (Narodne novine br. 87/08. do 144/11.)

Trgovina na veliko

Trgovina na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima i ustanovama te drugim trgovcima na veliko kao i posredovanje u kupnji, odnosno prodaji robe za treće osobe. Trgovina na veliko, u smislu Zakona o trgovini je i kupnja i prodaja robe na inozemnom tržištu.

Trgovina na malo

Trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu i posredovanje u kupnji, odnosno prodaji robe za treće osobe. Trgovina na malo se obavlja u prodajnim prostorijama (u daljnjem tekstu: prodavaonice) te izvan njih, ako su za takav način prodaje ispunjeni propisani uvjeti.

Prodaja robe na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima, pokretnim prodavačima i prigodna prodaja može se obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi nadležno tijelo lokalne samouprave.
Pravne i fizičke osobe koje nisu registrirane, odnosno nemaju, u skladu sa zakonom i drugim propisom, odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, kao ni prodaju proizvoda, koji se prema posebnim propisima ne mogu prodavati na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe, priredbe i sl.), ne mogu obavljati trgovinu na tim prostorima. Fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom mogu vlastite poljoprivredne proizvode slobodno prodavati na navedenim prostorima u skladu s posebnim propisima.
Nadležni će inspektor pravnim i fizičkim osobama zabraniti prodaju na tom prostoru i o tome obavijestiti pravnu ili fizičku osobu koja upravlja otvorenim prostorom.

Računi u maloprodaji i veleprodaji

U maloprodaji se ne izdaje (R) račun već maloprodajni račun s propisanim minimalnim elementima iz čl. 15. st. 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 136/12.) i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

U veleprodaji se izdaje (R) račun s propisanim minimalnim elementima iz čl. 15. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i dodatnim elementima koje propisuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12.).

Ako bi se iz veleprodaje roba prodala krajnjem kupcu potrošaču u tom slučaju to nije veleprodaja već maloprodaja, kako to određuje Zakon o trgovini. I suprotno, ako bi se iz maloprodaje roba prodala „profesionalnom korisniku“ (poduzetniku), u tom slučaju to nije trgovina na malo nego trgovina na veliko.

Radi li se o trgovini na malo ili trgovini na veliko isključivo određuje vrsta kupca. U oba slučaja, ( trgovina na veliko ili trgovina na malo) )plaćanje se može izvršiti gotovinski ili bezgotovinski. Kada obveznik fiskalizacije plaća obvezniku fiskalizacije gotovinski, treba obratiti pozornost na to da su takva plaćanja ogranićena od 1.1.13 na 5000,00 kn

VELEPRODAJA IZ MALOPRODAJE

Ukoliko se radi o veleprodaji robe iz maloprodajnog skladišta, potrebno je razdužiti robu (storno ili minus razduženje ) iz maloprodajnog skladišta, te isto evidentirati kao minus (razduženje) u knjizi popisa. Nadalje potrebno je zadužiti veleprodajno skladište sa kojega se izdaje R račun. Vođenje knjige popisa više nije propisano, kao ni vođenje knjige popisa u prodajnom objektu, no trgovci su na zahtjev inspektora ili druge ovlaštene osobe dužni osigurati podatkke o stanju maloprodajnog skladišta, kao i uvid u poslovne događaje na skladištu u roku 24 sata.

U poslovnom programu (softvare) ASTRUM - trgovinsko poslovanje, automatizacijom svega na jednom mjestu, omogučena je, uz zadovoljavanje svih zakonskih uvjeta, radeći na istoj/jednoj blagajni (masci), VELEPRODAJA iz maloprodaje ili obrnuto, s mogučnošću rabata ili promjena cijena te automatskih generiranja zapisnika, razduženja, zaduženja, prebacivanja i sve druge dokumentacije za knjigu popisa.

MALOPRODAJA IZ VELEPRODAJE

Ranije nije bila dozvoljena prodaja robe na malo iz veleprodajnog skladišta prema Pravilniku o vođenju knjige popisa u trgovini na malo. Prema tom pravilniku nije bila dozvoljne prodaja robe na malo ukoliko prije nije naparvljeno zaduženje, kalkulacija o nabavi robe i upisana u knjigu popisa. A prema istoj odredbi nije bilo moguće zaduženje knjige popisa o nabavi i prodaji neposredno prije prodaje. Taj pravilnik se stupanjem na snagu sada važečeg zakona o Trgovini više ne primjenjuje.

Znači, sada je dopušteno obavljati trgovinu na malo iz veleprodajnog skladišta no , samo ako su ispunjeni svi uvjeti koje propisuje Zakon o trgovini te ukoliko su ispunjeni minimalno tehnički uvjeti za obavljanje trgovine na malo propisani Pravilnikom o minimalno tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (NN 66/09 do 8/10) . Također i Zakon o zaštiti potrošaća ( NN 79/07 do 78/12) propisuje da treba jasno istaknuti maloprodajnu cijenu (koja je konačna) za maloprodajni proizvod uključujući i pdv. Također isti zakon propisuje da nikakve druge cijene ne smiju biti istaknute , osim u slučaju sniženja , rasprodaje ili slično.

Izvješčivanje


Neovisno radi li se o trgovini na malo ili trgovini na veliko, Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07.) propisana je primjena standarda financijskog izvještavanja, HSFI-a za male poduzetnike, a MSFI za velike poduzetnike i poduzetnike čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira.

Evidentiranje zaliha


Računovodstveno evidentiranje i mjerenje zaliha treba obavljati prema HSFI 10 (MRS 2), po troškovima nabave ili po neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže. U troškove nabave se uključuju svi troškovi nabave, troškovi konverzije i drugi troškovi koji su nastali dovođenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. Troškovi nabave zaliha obuhvaćaju kupovnu cijenu, uvozne carine, poreze (osim onih koje poduzetnik kasnije može vratiti od poreznih vlasti), troškove prijevoza, rukovanja zalihama i druge troškove koji se mogu izravno pripisati stjecanju trgovačke robe. Trgovački i količinski popusti te druge slične stavke oduzimaju se kod određivanja troškova nabave. Prema tome, trgovačka roba se na veleprodajnom skladištu evidentira po nabavnim cijenama, a uz nabavne cijene evidencija se može ustrojiti i tako da se te cijene iskazuju po veleprodajnim cijenama. Isticanje veleprodajne cijene u cjeniku ili na bilo koji drugi način u veleprodajnom skladištu je dopušteno, no niti jednim propisom nije obvezno.

Iz navedenog, ako se udovolji posebnim propisima u veleprodajnom skladištu (koje udovoljava minimalno tehničkim uvjetima za obavljanje trgovine na malo) roba se treba označiti samo maloprodajnim cijenama kako to nalaže Zakon o zaštiti potrošača, a za prodaju na veliko npr. cjenik se može nalaziti u prodajnom mjestu u obliku otisnutog cjenika i sl.Povratak na prethodnu stranicu

 

 

tel: 042-816-002    098-267-067        fax: 042-300-004       e-mail: astrum@astrum.hr

Astrum d.o.o. © 2017   design by Astrum d.o.o.